De volledige naam van de stichting luidt: Stichting Kinderen Karuna Jabalpur. De afkorting voor deze naam luidt: SKKJ.nl

ANBI-RSIN: 854158674

Bankrekeningnummer IBAN: NL46 ABNA 0447 9180 87

Contactgegevens:
Leopold Borsboom - Secretaris SKKJ.nl
Salamanderpad 13
2623 WZ Delft
T: 015 261 04 28

 

1 Inleiding

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de Stichting Kinderen Karuna Jabalpur (in het vervolg aangeduid met SKKJ) het actuele beleid vast. De Stichting is opgericht op 1 juli 2014 en zal jaarlijks een aangepast beleidsplan uitbrengen.

 

2 Strategie

2.1 Kernprincipes van SKKJ

- Statutaire doelstelling

De doelstelling van SKKJ is opgenomen in artikel 2.1 van de statuten en luidt als volgt.

De stichting heeft ten doel:

  1. het verbeteren van het welzijn van zorgbehoevende kinderen in India;
  2. en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

In artikel 2.2 is opgenomen dat de stichting het algemeen belang dient.

 

- Afwezigheid winstoogmerk

SKKJ heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.3 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. SKKJ streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat SKKJ de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

 

- Bestemming liquidatiesaldo

Zoals blijkt uit artikel 13 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft als SKKJ.

 

3 Beleid

3.1 Te verrichten werkzaamheden van SKKJ in 2018

SKKJ verricht in 2018 de volgende werkzaamheden.

- In overleg met de Church of North India - SSG en kinderhuis Karuna in Jabalpur heeft SKKJ de doelen voor 2018 vastgesteld. Doelen zijn:

- Bijdrage in levensonderhoud van bewoners Karuna

- Bijdragen aan verbouwings- en renovatiekosten van Karuna. Het gaat hier om vernieuwing van de toiletgroepen, overkapping van de binnenplaats, bouw van een grote ruimte op de eerste verdieping en helling naar eerste verdieping in verband met de toegankelijkheid

- Vullen van scholingsfonds om te voorzien in de scholingskosten van bewoners.

- Computers en printer voor scholing ( € 1.335,-)

- Geluidssysteem voor Karuna ( € 600,-)

- Power back-up voor Karuna ( € 700,-)

- Inrichting appartement voor niet gehandicapte meisjes ( € 2.700,-)

- Onderzoeken of een bijdrage van SKKJ aan de aanschaf van een auto mogelijk is

- Donateurs worden geworven door schriftelijke en persoonlijke (telefonische) benadering

- In 2018 worden maximaal vier korte nieuwsbrieven uitgebracht en rondgestuurd naar donateurs en geïnteresseerden.

- De website wordt steeds geactualiseerd.

- Er wordt actief gezocht naar mogelijke acties om donaties te verkrijgen zowel voor de bijdrage in het levensonderhoud als voor speciale projecten.

- Er wordt geprobeerd steun te krijgen van verschillende instellingen die er speciaal voor zijn om projecten als die van SKKJ te ondersteunen.

- Werken aan een duurzame financiering van Karuna. Dit volgens een plan van Jim De om een trainingscentrum te starten ook voor andere gehandicapten. Ouder met gehandicapt kind trainen en dagbesteding.

- Terugkoppelen van verbouwingsresultaten naar de donateurs.

- Terugkoppelen van scholingsresultaten naar donateurs die hiervoor een ‘doeldonatie’ hebben gedaan.

- In oktober plannen maken voor acties 2019.

Door werving van sponsorgelden en vertegenwoordiging van de stichting naar buiten draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2.1 van de statuten.

 

3.2 Werving en beheer van gelden

SKKJ werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten:

- benaderen van (potentiële) donateurs;

- aandacht vragen via de media voor het doel van SKKJ;

- voorlichting geven waar mogelijk en gewenst met betrekking tot de doelstelling van SKKJ;

- ondersteunen en organiseren van acties om fondsen te werven. 

Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats. Alle bijdragen worden gestort op de bankrekening van SKKJ. Voorstellen voor te financieren projecten worden in de bestuursvergadering besproken en kunnen alleen worden goedgekeurd indien voorzien van een goede begroting en verantwoording van de noodzaak voor deze investering. Na een positief besluit door het stichtingsbestuur worden de aangevraagde gelden overgemaakt naar India. De doelen waarvoor geld wordt overgemaakt, worden via de nieuwsbrief en de website zo snel mogelijk gecommuniceerd naar de donateurs. De partner in India dient achteraf verantwoording af te leggen over de besteding van de gelden door middel van een accountantsverklaring.

 

SKKJ streeft ernaar om de beheerkosten niet meer te laten bedragen dan 10% van het verkregen inkomen.

 

3.3 Vermogen van de instelling

SKKJ houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van SKKJ. Dit wordt vastgesteld op een reserve van twee jaar bijdragen, te weten een totaal van € 12.000,-.

 

3.4 Bestedingsbeleid

SKKJ besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten:

- levensonderhoud van de jongeren in kinderhuis Karuna – Jabalpur (hieronder vallen zowel voedsel, drank, medische kosten als alle overige onderhoudskosten die rechtstreeks de jongeren betreffen;

- verbeteren woonsituatie van de jongeren in kinderhuis Karuna;

- verbeteren algemene levenssituatie van de bewoners van Karuna. Hierbij moet gedacht worden aan, zo mogelijk, zich zelf terugverdienende werkprojecten;

- organisatorische kosten nodig om SKKJ en kinderhuis Karuna goed te laten functioneren;

- bijdrage aan de kosten voor scholing van die bewoners die daartoe in staat zijn.

 

 

3.5 Beschikken over het vermogen van de instelling

Op grond van artikel 7 (Bestuur: bijeenroeping, besluitvorming in en buiten vergadering) van de statuten van SKKJ en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.

 

4 Overige

4.1 Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 9.4 van het huishoudelijk reglement voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten, mits niet bovenmatig. Zoals aangegeven in artikel 9.5 van het huishoudelijk reglement hebben bestuursleden geen recht op vacatiegeld/aanwezigheidsvergoeding bij vergadering of andere werkzaamheden ten behoeve van de stichting.

 

4.2 Beschrijving administratieve organisatie

De administratie van SKKJ wordt gevoerd door de secretaris, de heer L. Borsboom.

De jaarrekening van SKKJ wordt opgesteld door de penningmeester mevrouw D. Zijlstra en kan, zoals aangegeven in artikel 9.3 deze laten onderzoeken door een financieel deskundige als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

 

4.3 Publicatie

SKKJ voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website www.skkj.nl en door het ten minste twee maal per jaar rondsturen van een informatieblad aan haar donateurs.

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.